Aerokosmiki ýagdaýlar we çözgütler

/ aerokosmos-ýagdaýlar-çözgütler /
/ aerokosmos-ýagdaýlar-çözgütler /
/ aerokosmos-ýagdaýlar-çözgütler /
/ aerokosmos-ýagdaýlar-çözgütler /

HL-iň vakuum penjekli turba ulgamy kosmos we howa giňişliginde 20 ýyla golaý wagt bäri ulanylýar.Esasan aşakdaky taraplarda,

  • Raketa ýangyç guýmak prosesi
  • Kosmiki enjamlar üçin kriogen ýerüsti goldaw enjamlary ulgamy

Degişli önümler

Raketanyň ýangyç guýmak prosesi

Kosmos gaty çynlakaý iş.Müşderiler dizaýn, önümçilik, gözleg, synag we beýleki baglanyşyklardan VIP üçin gaty ýokary we şahsylaşdyrylan talaplara eýe.

HL bu ugurda müşderiler bilen ençeme ýyllap işledi we müşderiniň dürli şahsylaşdyrylan talaplaryny kanagatlandyrmak ukybyna eýe boldy.

Raketa ýangyjyny doldurmagyň aýratynlyklary

  • Örän ýokary arassaçylyk talaplary.
  • Her raketa atylandan soň tehniki hyzmatyň zerurlygy sebäpli VI turbageçirijini gurmak we sökmek aňsat bolmaly.
  • VI turbageçiriji raketa atylanda aýratyn şertlere laýyk gelmelidir.

Kosmos enjamlary üçin kriogen ýer goldaw enjamlary ulgamy

HL kriogen enjamlary, meşhur kosmos stansiýasynyň “Alfa Magnetic Spektrometr” (AMS) kriogen ýer goldaw enjamlary ulgamyna tanymal fiziki alym we Nobel baýragynyň eýesi Samuel Çao Çung TING tarapyndan geçirilen seminara gatnaşmaga çagyryldy.Taslamanyň bilermenler topary tarapyndan birnäçe gezek baryp görenden soň, HL Cryogenic Equipment AMS üçin CGSES-iň önümçilik bazasy hökmünde kesgitlenildi.

HL kriogen enjamlary AMS-iň kriogen ýerüsti goldaw enjamlary (CGSE) üçin jogapkärdir.Wakuum izolýasiýa turbasynyň we şlangyň, suwuk geliý konteýneriniň, Superfluid geliý synagynyň, AMS CGSE synag synag platformasynyň dizaýny, öndürilmegi we synagy we AMS CGSE ulgamynyň çözgüdine gatnaşmak.