Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

HL kriogen enjamlaryny saýlamagyň sebäpleri barada.

1992-nji ýyldan başlap, HL Cryogenic Equipment, ýokary vakuum izolýasiýa edilen kriogen turba ulgamyny we müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin degişli kriogen goldaw enjamlaryny dizaýn etmek we öndürmek bilen meşgullanýar.HL Cryogenic Equipment ASME, CE we ISO9001 ulgam şahadatnamasyny aldy we köp sanly halkara kärhanalary üçin önümler we hyzmatlar berdi.Biz her bir işi gowy ýerine ýetirmäge çyn ýürekden, jogapkär we yhlaslydyrys.Size hyzmat etmek biziň bagtymyz.

Üpjünçilik gerimi barada.

Wakuum izolýasiýa / penjekli turba

Wakuum izolýasiýa / penjekli çeýe şlang

Faza bölüji / bug kärhanasy

Wakuum izolýasiýa (pnewmatik) ýapyk klapan

Wakuum izolýasiýa barlag klapany

Wakuum izolýasiýa kadalaşdyryjy klapan

Sowuk guty we konteýner üçin vakuum izolýasiýa birleşdirijisi

MBE Suwuk azot sowadyş ulgamy

VI turbalar bilen baglanyşykly beýleki kriogen goldaw enjamlary, şol sanda howpsuzlyk relýef klapany (topar), suwuk derejeli ölçeýji, termometr, basyş ölçeýji, wakuum ölçeýji, elektrik dolandyryş gutusy we ş.m.

Iň pes sargyt barada

Iň az sargyt üçin çäklendirme ýok.

Önüm standarty barada.

HL-iň vakuum izolýasiýa turbasy (VIP) ASME B31.3 basyş turbasynyň kody standart hökmünde guruldy.

Çig materiallar hakda.

HL wakuum öndüriji.Rawhli çig mal ökde üpjün edijilerden satyn alynýar.HL müşderä görä kesgitlenen ülňüler we talaplar bolan çig mal satyn alyp biler.Adatça, ASTM / ASME 300 seriýaly poslamaýan polatdan (kislotaly turşamak chan mehaniki ýalpyldawuk ight ightagtylyk we elektro polishing).

Spesifikasiýa barada.

Içki turbanyň ululygy we dizaýn basyşy müşderiniň talaplaryna laýyk bolmalydyr.Daşarky turbanyň ululygy HL standartyna (ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda) bolmalydyr.

Statik VI turbalar we VI çeýe şlang ulgamy barada.

Adaty turba izolýasiýasy bilen deňeşdirilende, statiki wakuum ulgamy has gowy izolýasiýa täsirini hödürleýär, müşderiler üçin gazlaşdyrma ýitgisini tygşytlaýar.Şeýle hem dinamiki VI ulgamdan has tygşytly we taslamalaryň başlangyç maýa goýum çykdajylaryny peseldýär.

Dinamiki VI turbalar we VI çeýe şlang ulgamy barada.

Dinamiki vakuum ulgamynyň artykmaçlygy, wakuum derejesiniň has durnukly bolmagy we wagtyň geçmegi bilen azalmaýandygy we geljekde tehniki hyzmatyň azalmagydyr.Esasanam, pol turbalarynda VI turbalar we VI çeýe şlanglar oturdylýar, saklamak üçin ýer gaty az.Şeýlelikde, “Dinamiki vakuum ulgamy” iň gowy saýlawdyr.