Jemgyýet jogapkärçiligi

Jemgyýet jogapkärçiligi

Durnukly we geljek

.Er ata-babalardan miras galanok, geljekki çagalardan karz alýar.

Durnukly ösüş ýagty geljegi aňladýar we munuň üçin adam, jemgyýet we daşky gurşaw nukdaýnazaryndan tölemeli.Sebäbi HL-i goşmak bilen her kim geljek nesle nesilden-nesle geçer.

Jemgyýetçilik we işewürlik çärelerine gatnaşýan kärhana hökmünde hemişe öňümizdäki jogapkärçilikleri ýada salýarys.

Jemgyýet we jogapkärçilik

HL jemgyýetçilik ösüşine we jemgyýetçilik wakalaryna uly üns berýär, tokaý döretmekligi gurnaýar, sebitdäki adatdan daşary ýagdaý meýilnamalaryna gatnaşýar we garyplara we betbagtçylyklara sezewar bolan adamlara kömek edýär.

Güýçli jemgyýetçilik jogapkärçiligi bolan bir kompaniýa bolmaga synanyşyň, jogapkärçilige we wezipä düşüniň we bu meselä özüni bagyşlamak isleýänleriň köpüsine rugsat beriň

Işgärler we maşgala

HL uly maşgala we işgärler maşgala agzalary.Maşgala hökmünde işgärlerine ygtybarly iş, okuw mümkinçilikleri, saglyk we garrylyk ätiýaçlandyryşy we ýaşaýyş jaýy bermek HL-iň borjy.

Işgärlerimize we töweregimizdäki adamlara bagtly durmuşda ýaşamaga elmydama umyt edýäris we synanyşýarys.

HL 1992-nji ýylda döredildi we bu ýerde 25 ýyldan gowrak işlän köp işgäriniň bardygyna buýsanýar.

Daşky gurşaw we gorag

Daşky gurşawa haýran galmak, etmegiň zerurdygyna hakykatdanam düşünip biler.Tebigy ýaşaýyş şertlerini mümkin boldugyça goraň.

Energiýany tygşytlamak we tygşytlamak, HL dizaýn we önümçilik işini gowulandyrmagy dowam etdirer, wakuum önümlerindäki kriogen suwuklyklaryň sowuk ýitgisini hasam azaldar.

Önümçilikdäki zyňyndylary azaltmak üçin HL kanalizasiýa we galyndylary gaýtadan işlemek üçin hünärmen üçünji tarap guramalaryny işe alýar.