Kompaniýanyň taryhy

Kompaniýanyň taryhy

1992

1992

Chengdu Holy Cryogenic Equipment Co., Ltd.1992-nji ýylda döredildi we şu güne çenli kriogen senagaty bilen meşgullanýan HL Cryogenic Equipment markasyny esaslandyrdy.

1997

1997-1998

1997-nji ýyldan 1998-nji ýyla çenli HL Hytaýda, Sinopecde we Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasynda (CNPC) iň gowy iki nebithimiýa kompaniýasynyň ökde üpjünçisi boldy.Uly OD (DN500) we ýokary basyşly (6.4MPa) wakuum izolýasiýa turbageçiriji ulgamy işlenip düzüldi.Şondan bäri HL Hytaýdaky wakuum izolýasiýa turbalary bazarynda şu güne çenli esasy paýy eýeledi.

2001

2001

Hil dolandyryş ulgamyny standartlaşdyrmak, önümiň hilini we hyzmatlaryny gowy üpjün etmek we halkara ülňülerine çalt laýyk gelmek üçin HL ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi.

2002

OLYMPUS DIGITAL KAMERA

Täze asyra giren HL-de has uly arzuwlar we meýilnamalar bar.2 sany administratiw bina, 2 ussahana, 1 weýran ediji barlag (NDE) binasy we 2 umumy ýaşaýyş jaýy bolan 20,000 m2-den gowrak zawod meýdany maýa goýuldy we guruldy.

2004

2004

HL, Nobel baýragynyň eýesi professor Samuel Çao Çung TING, learadro gözlegleri guramasy we beýleki 15 ýurt we 56 institut tarapyndan halkara kosmos stansiýasy “Alfa Magnit Spektrometr” (AMS) kriogen ýer goldaw enjamlary ulgamyna gatnaşdy.

2005

2005

2005-nji ýyldan 2011-nji ýyla çenli HL halkara gaz kompaniýalary (Air Liquide, Linde, AP, Messer, BOC) ýerinde barlagdan geçdi we hünärli üpjün ediji boldy.Halkara gaz kompaniýalary degişlilikde HL-e öz taslamalary üçin standartlary bilen öndürmäge ygtyýar berdi.HL olara howa bölüji zawodda we gaz ulanyş taslamalarynda çözgütler we önümler berdi.

2006

2006

HL, biologiki derejeli wakuum izolýasiýa turba ulgamyny we goldaw enjamlaryny ösdürmek üçin Termo Fişer bilen giňişleýin hyzmatdaşlyga başlady.Derman, şnur gan saklamak, gen nusgasyny saklamak we beýleki biofarmasewtiki ugurlarda köp sanly müşderini alyň.

2007

2007

HL MBE suwuk azot sowadyş ulgamynyň zerurlyklaryna göz ýetirdi, kynçylyklary ýeňip geçmek üçin tehniki işgärleri gurady, suwuk azot sowadyş ulgamyny we turbageçiriji dolandyryş ulgamyny üstünlikli ösdürdi we birnäçe kärhanalarda, uniwersitetlerde we institutlarda üstünlikli ulanyldy.

2010-njy ýyl

2010-njy ýyl

Has meşhur halkara awtoulag markalarynyň Hytaýda zawodlar gurmagy bilen, Hytaýda awtoulag dwigatelleriniň sowuk ýygnagyny tapmagyň zerurlygy barha artýar.HL bu islege ünsi çekdi, serişdeleri goýdy we degişli degişli kriogen turba enjamlaryny we turbalary dolandyrmak ulgamyny döretdi.Meşhur müşderilere “Coma”, “Volkswagen”, “Hyundai” we ş.m.

2011-nji ýyl

2011-nji ýyl

Uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin bütin dünýä nebit energiýasynyň ornuny tutup biljek arassa energiýa gözleýär we LNG (Suwuklandyrylan tebigy gaz) möhüm saýlawlaryň biridir.HL wakuum izolýasiýa turbageçirijisini işe girizýär we bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin LNG-ni geçirmek üçin wakuum klapan dolandyryş ulgamyny goldaýar.Arassa energiýanyň ösdürilmegine goşant goşuň.HL şu wagta çenli 100-den gowrak ýangyç guýulýan stansiýanyň we 10-dan gowrak suwuklandyryş zawodynyň gurluşygyna gatnaşdy.

2019

2019

Halfarym ýyllyk gözlegiň netijesinde HL 2019-njy ýylda müşderiniň talaplaryny doly kanagatlandyrdy we SABIC taslamalary üçin önümler, hyzmatlar we çözgütler bilen üpjün etdi.

2020

2020

Kompaniýanyň halkaralaşma prosesini amala aşyrmak üçin, bir ýyl töweregi tagallanyň netijesinde HL ASME Assosiasiýasy tarapyndan ygtyýarlandyryldy we ASME şahadatnamasyny aldy.

2020

20201

Kompaniýanyň halkaralaşma prosesine doly göz ýetirmek üçin HL ýüz tutdy we CE şahadatnamasyny aldy.