Azyk we içgi senagaty wakalary we çözgütleri

/ azyk-içgi-senagat-çözgütler /
3111
44441
12122

Suwuk azot (dinamiki) vakuum izolýasiýaÇeýeTurbageçiriji ulgamlar, vakuum izolýasiýa klapanlary we wakuum faza bölüjileri azyk we doňdurma çalt doňdurmak we saklamak, sowuk zynjyr öndürmek we gaplamak we azyk we içgi pudagynda suwuk azot sanjym ulgamlary üçin zerurdyr.HL kriogen enjamlary azyk we içgi pudagynda 10 ýyllyk tejribä eýe."Müşderi meselelerini ýüze çykarmak", "müşderi meselelerini çözmek" we "müşderi ulgamlaryny gowulandyrmak" ukyby bilen köp tejribe we bilim toplady.Umumy meseleler,

 • Turbanyň içiniň arassalygy we poslamaýan poladyň dökülmegi
 • (Awtomatiki) Esasy we şaha setirleriniň çalyşmagy
 • Terminal enjamlaryna suwuk azotyň temperaturasy
 • Basyşy sazlamak (azaltmak) we VIP-iň durnuklylygy
 • Tankdan bolup biläýjek hapalary we buz galyndylaryny arassalamak
 • Terminalyň suwuk enjamlaryny doldurmagyň wagty
 • Turbageçiriji deslapky sowadyş
 • VIP ulgamynda suwuk garşylyk
 • Ulgamyň üznüksiz hyzmaty wagtynda suwuk azotyň ýitmegine gözegçilik

HL-iň vakuum izolýasiýa turbasy (VIP) ASME B31.3 basyş turbasynyň kody standart hökmünde döredildi.Müşderi zawodynyň netijeliligini we tygşytlylygyny üpjün etmek üçin in Engineeringenerçilik tejribesi we hiline gözegçilik ukyby.

Degişli önümler

Maşgala müşderileri

 • Coca Cola
 • Diwaryň doňdurmasy
 • Meiji doňdurma

Çözgütler

HL kriogen enjamlary müşderilere azyk we içgi senagatynyň talaplaryny we şertlerini kanagatlandyrmak üçin vakuum izolýasiýa turba ulgamy bilen üpjün edýär:

1. Hil dolandyryşy ulgamy: ASME B31.3 Basyş turba kody.

2. Wakuum fazany bölüjiniň dürli görnüşleri, dürli iş şertlerinde gaz-suwuk bölüniş talaplaryna laýyk gelýär.VIP-de suwuk basyşyň we temperaturanyň durnuklylygyny üpjün ediň.

3.Gaz-suwuk barýer, VI turbanyň ahyrynda dik VI turbada ýerleşdirilýär.Gaz-suwuk barýer, gaz turbasynyň ujundan VI turba geçirijisine çenli ýylylygy blokirlemek we ulgamyň üznüksiz we aralyk hyzmaty wagtynda suwuk azotyň ýitgisini netijeli azaltmak üçin gaz möhüri ýörelgesini ulanýar.

4. Wakuum izolirlenen klapan (VIV) seriýasy tarapyndan dolandyrylýan VI turbalar: Wakuum izolýasiýa (pnewmatik) ýapyk klapan, wakuum izolýasiýa barlag klapany, vakuum izolýasiýa kadalaşdyryjy klapan we ş.m. goşmak bilen, VIP-i dolandyrmak üçin dürli görnüşli VIV modully bolup biler. talap edilýär.VIV, izolýasiýa bejergisiz, öndürijide VIP prefabrikasy bilen birleşdirildi.VIV-iň möhür bölümini aňsatlyk bilen çalşyp bolýar..

5. Içki turbanyň üstki arassalygy üçin goşmaça talaplar bar bolsa arassaçylyk.Müşderilere poslamaýan polat dökülmesini hasam azaltmak üçin BA ýa-da EP poslamaýan polat turbalaryny VIP içki turbalar hökmünde saýlamagy maslahat berilýär.

6.Wakuum izolýasiýa süzgüji: Mümkin bolan hapalary we buz galyndylaryny tankdan arassalaň.

7. Birnäçe günden ýa-da has uzak wagtlap ýapylandan ýa-da hyzmat edilenden soň, kriogen suwuklygy VI turba we terminal enjamlaryna gönüden-göni girenden soň buz şlaklaryndan gaça durmak üçin, kriogen suwuklygy girmezden ozal VI turba we terminal enjamlaryny öňünden kesgitlemek zerur.Öňünden sowatmak funksiýasy dizaýnda göz öňünde tutulmalydyr.Terminal enjamlary we klapan ýaly VI turba goldaw enjamlary üçin has gowy gorag üpjün edýär.

8. Dinamiki we statiki vakuum izolýasiýa (çeýe) turba ulgamy üçin hem kostýum.

9.Dinamiki vakuum izolýasiýa (çeýe) turba ulgamy: VI çeýe şlanglar we / ýa-da VI turbalar, jumper şlanglary, vakuum izolýasiýa klapan ulgamy, faza bölüjileri we dinamiki vakuum nasos ulgamy (wakuum nasoslary, solenoid klapanlar we wakuum ölçeýjiler we ş.m.). ).VIeke-täk VI çeýe şlangyň uzynlygy ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

10. Dürli baglanyşyk görnüşleri: Wakuum süngü birikmesi (VBC) görnüşi we kebşirlenen birikme saýlanyp bilner.VBC görnüşi ýerinde izolýasiýa bejergisine mätäç däldir.