Senagat habarlary

 • Täze kriogen vakuum izolýasiýa çeýe şlangyň ikinji bölümi

  Bilelikdäki dizaýn Kriogen köp gatlakly izolýasiýa turbasynyň ýylylyk ýitgisi esasan bogun arkaly ýitýär.Kriogen bogunyň dizaýny pes ýylylygyň syzmagyna we ygtybarly möhürleme ýerine ýetirmäge synanyşýar.Kriogen bogun konweks bogun we konkaw boguna bölünýär, goşa möhürleme gurluşy bar ...
  Koprak oka
 • Täze kriogen vakuum izolýasiýa çeýe şlangyň dizaýny

  Kriogen raketanyň göterijilik ukybynyň ösmegi bilen, hereketlendirijini doldurmagyň akymynyň tizligi hem artýar.Kriogen suwuklygy geçiriji turbageçiriji, kriogen perişan doldurma ulgamynda ulanylýan howa giňişliginde aýrylmaz enjamdyr.Pes temperaturada ...
  Koprak oka
 • Krýogen suwuk turbageçiriji transportynda birnäçe soragyň derňewi (1)

  Giriş Kriogen tehnologiýasynyň ösmegi bilen, kriogen suwuk önümler milli ykdysadyýet, milli goranmak we ylmy gözlegler ýaly köp ugurlarda möhüm rol oýnaýar.Kriogen suwuklygyň ulanylmagy täsirli we ygtybarly ammarlara we transporta esaslanýar ...
  Koprak oka
 • Krýogen suwuk turba geçirijisinde birnäçe soragyň derňewi (2)

  Geýser hadysasy Geýser hadysasy, suwuklygyň buglanmagy netijesinde emele gelen köpürjikler we polimerizatio sebäpli dik uzyn turbanyň (belli bir gymmata ýetýän uzynlyk diametrine degişlidir) kriogen suwuklygynyň daşalmagy sebäpli dörän bökmek hadysasyna degişlidir. ..
  Koprak oka
 • Kriogen suwuk turbageçiriji transportynda birnäçe soragyň derňewi (3)

  Geçirişde durnuksyz proses Kriogen suwuk turbageçirijiniň geçişinde, kriogen suwuklygynyň aýratyn aýratynlyklary we işleýşi, gurulmazdan ozal geçiş ýagdaýynda adaty temperatura suwuklygyndan tapawutly birneme durnuksyz proseslere sebäp bolar ...
  Koprak oka
 • Suwuk wodorody daşamak

  Suwuk wodorody saklamak we daşamak, suwuk wodorodyň howpsuz, täsirli, uly göwrümli we arzan bahaly ulanylmagynyň esasydyr, şeýle hem wodorod tehnologiýa ugrunyň ulanylmagyny çözmegiň açarydyr.Suwuk wodorody saklamak we daşamak iki görnüşe bölünip bilner: kontaý ...
  Koprak oka
 • Wodorod energiýasyny ulanmak

  Uglerod energiýasy nol çeşmesi hökmünde bütin dünýäde ünsi özüne çekýär.Häzirki wagtda wodorod energiýasynyň senagatlaşmagy köp möhüm meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýar, esasanam uly göwrümli, arzan bahaly önümçilik we uzak aralyk transport tehnologiýalary ...
  Koprak oka
 • Molekulýar şöhle epitaksial (MBE) ulgamlar senagaty gözlegleri: 2022-nji ýylda bazaryň ýagdaýy we geljekki tendensiýalary

  Molekulýar şöhle epitaksial (MBE) ulgamlar senagaty gözlegleri: 2022-nji ýylda bazaryň ýagdaýy we geljekki tendensiýalary

  Molekulýar şöhle epitaksiýasy tehnologiýasy 1970-nji ýyllaryň başynda vakuum depozit usuly we ... esasynda Bell Laboratories tarapyndan işlenip düzüldi.
  Koprak oka
 • Senagat habarlary

  Senagat habarlary

  Hünärmen bir gurama, kosmetiki gaplama materiallarynyň gözlegleriň netijesinde çykdajylaryň 70% -ini düzýändigi we kosmetiki OEM prosesinde gaplaýyş materiallarynyň ähmiýeti öz-özünden äşgärdir diýen netijäni batyrgaýlyk bilen öňe sürdi.Önüm dizaýny aýrylmaz ...
  Koprak oka
 • Kriogen suwuk ulag

  Kriogen suwuk ulag

  Kriogen suwuklyklary hemmeler üçin nätanyş bolup bilmez, suwuk metanda, etanda, propanda, propilen we ş.m. bularyň hemmesi kriogen suwuklyklar kategoriýasyna degişlidir, şeýle kriogen suwuklyklar diňe ýangyjy we partlaýjy önümlere degişli bolman, eýsem peslere hem degişlidir. temperatura ...
  Koprak oka
 • Wakuum penjekli turbalar üçin materialy nädip saýlamaly

  Wakuum penjekli turbalar üçin materialy nädip saýlamaly

  Adatça, “VJ Piping” 304, 304L, 316 we 316Letc ýaly poslamaýan polatdan ýasalýar.Bu ýerde gysgaça aýdarys ...
  Koprak oka
 • Suwuk kislorod üpjünçiligi ulgamynyň ulanylyşy

  Suwuk kislorod üpjünçiligi ulgamynyň ulanylyşy

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümçilik masştabynyň çalt ösmegi bilen polat üçin kislorod sarp edilişi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2