Dolandyryş we standart

Dolandyryş we standart

HL kriogen enjamlary 30 ýyl bäri kriogen amaly pudagy bilen meşgullanýar.Köp sanly halkara taslama hyzmatdaşlygynyň üsti bilen HL Cryogenic Equipment, Wakuum izolýasiýa kriogen turba ulgamynyň halkara ülňülerine esaslanýan Kärhananyň standarty we kärhananyň hilini dolandyryş ulgamy toplumyny döretdi.Kärhananyň hilini dolandyrmak ulgamy hil gollanmasyndan, onlarça prosedura resminamalaryndan, onlarça iş görkezmelerinden we onlarça administratiw düzgünlerden ybarat bolup, hakyky işe görä yzygiderli täzelenýär.

ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyna ygtyýar berildi we şahadatnamany talap edilişi ýaly wagtynda barlaň.

HL kebşirleýjiler, kebşirleýiş prosedurasynyň spesifikasiýasy (WPS) we weýran etmeýän barlag üçin ASME kärini aldy.

ASME hil ulgamy şahadatnamasyna ygtyýar berildi.

CE PED kepillendiriş şahadatnamasyna (basyş enjamlary direktiwasy) ygtyýar berildi.

Bu döwürde HL halkara gaz kompaniýalary (Air Liquide, Linde, AP, Messer, BOC) ýerinde barlagdan geçdi we hünärli üpjün ediji boldy.Halkara gaz kompaniýalary degişlilikde HL-e öz taslamalary üçin standartlary bilen öndürmäge ygtyýar berdi.HL önümleriniň hili halkara derejesine çykdy.

Birnäçe ýyllap toplanylandan we üznüksiz gowulaşandan soň, kompaniýa önüm dizaýnyndan, önümçilikden, gözden geçirişden başlap, post-hyzmata çenli ýokary hilli kepillik modelini döretdi.Indi ähli önümçilik we telekeçilik işleri berk gözegçilikde saklanýar, işiň meýilnamasy, esasy, baha berişi, bahalandyrmasy, ýazgysy, anyk jogapkärçiligi bar we yzarlap bolýar.