Deňiz gaplamak

w

1. Gaplamazdan ozal arassalamak

Wakuum izolýasiýa turbasy (VIP) gaplanylmazdan ozal tutuş önümçilik prosesinde üçünji gezek arassalanmalydyr.

lVIP-iň daşky ýüzüni suw we ýagsyz arassalaýjy serişde bilen süpürmeli.

lVIP-iň içki turbasy ilki bilen ýokary güýçli fanat bilen arassalanýar> Gury arassa azot bilen arassalanýar> Turba çotgasy bilen arassalanýar> Gury arassa azot bilen arassalanýar> Arassalanandan soň turbanyň iki ujuny rezin gapak bilen ýapyň we saklaň azot doldurma ýagdaýy

2. Turbany gaplamak

Birinji gatda çyglylygyň öňüni almak üçin (sag turbada görkezilişi ýaly) VIP film bilen doly möhürlenendir.

Ikinji gatlak, esasan tozan we dyrnaklardan goraýan gaplaýyş mata bilen örtülendir.

e
r

3. Metal tekjede ýerleşdirildi

Eksport transporty birnäçe ýük daşamagy we götermegi öz içine alýar, şonuň üçin VIP-iň howpsuzlygy aýratyn möhümdir.

Ilki bilen, demir tekjäniň gurluşy ýeterlik derejede berk bolmagy üçin has galyň diwar galyňlygy bolan polatdan ýasalýar.

Soňra her VIP üçin ýeterlik ýaý goýuň, soňra bolsa U-gysgyçlar we rezin padler bilen VIP düzüň.

4.Metal tekjesi

Metal tekjäniň dizaýny ýeterlik derejede güýçli bolmaly.Şeýlelik bilen, ýekeje metal tekjäniň sap agramy 2 tonnadan az bolmaly däldir (mysal üçin 11m x 2.2mx 2.2m metal tekjesi).

Metal tekjäniň ululygy adatça uzynlygy 8-11 metr, ini 2,2 metr we beýikligi 2,2 metr aralygynda bolýar.Bu ululyk 40 metrlik adaty konteýneriň (ýokarky açylyş) ululygyna laýyk gelýär.Lift göteriji gural bilen demir tekjäni duralgadaky açyk gapda göterip bolýar.

Iberiş belgisi we beýleki zerur gaplama bellikleri halkara ýük daşamagyň talaplaryna laýyklykda edilmelidir.Gözegçilik penjiresi, gümrük talaplaryna laýyklykda gözden geçirmek üçin açylyp bilinýän boltlar bilen möhürlenen demir tekjede saklanýar.

da