Biziň ýolbaşçylygymyz

Biziň ýolbaşçylygymyz

Ady Yi
Familiýa TAN
Uçurym Ylym we tehnologiýa üçin Şanhaý uniwersiteti
Positionerleşişi Baş direktory
Gysgaça giriş Korporatiw wekil, HL-ni esaslandyryjy we tehniki hünärmen, Şanhaý uniwersitetini Sowadyjy we kriogen tehnologiýasy hünäri boýunça Şanhaý uniwersitetini gutardy. HL döredilmezden ozal baş inerener hökmünde uly howa bölüji enjamlar zawodynda işledi. HB halkara kosmos stansiýasy “Alfa Magnit Spektrometr” taslamasyna gatnaşmak üçin Nobel baýragynyň eýesi Fizika professory Samuel Çao Çung TING

Köp sanly taslamanyň dizaýnyna, önümçiligine we tehniki hyzmatyna şahsy gatnaşmak arkaly baý tejribe toplady we dürli pudaklara laýyk gelýän birnäçe VIP ulgamyny döretdi.HL-i kiçijik ussahanadan dünýäde köp sanly meşhur kärhanalar tarapyndan ykrar edilen adaty zawoda alyp bardy.

Ady Yu
Familiýa ZHANG
Uçurym Rotterdam amaly uniwersiteti
Bölüm Baş müdiriň orunbasary / Taslama bölüminiň müdiri
Gysgaça giriş Rotterdam amaly uniwersitetini iş dolandyryşy hünäri boýunça tamamlap, 2013-nji ýylda HL-e goşuldy. Taslamany dolandyrmak üçin jogapkär we dürli bölümleriň hyzmatdaşlygyny netijeli utgaşdyrmak.Taslamany dolandyrmak başarnyklary, aragatnaşyk başarnyklary we ýakynlyk. HL her ýyl ortaça 100 taslama sargytlaryny alýar, bu bolsa HL-iň müşderileri we dürli bölümleriniň arasynda taslamany netijeli işlemegi we utgaşdyrmagy talap edýär.Müşderiniň göz öňünde tutmagy, win-win-y ulaltmak üçin elmydama edip biliň.
Ady Zhongquan
Familiýa WANG
Uçurym Ylym we tehnologiýa üçin Şanhaý uniwersiteti
Positionerleşişi Baş müdiriň orunbasary / Önüm bölüminiň müdiri
Gysgaça giriş Şanhaý uniwersitetini Ylym we Tehnologiýa sowadyjy we kriogen tehnologiýasy hünäri boýunça tamamlady. Kompaniýa her ýyl 20 000 metrden gowrak VIP ulgamyny, şeýle hem baý dolandyryş tejribesi bolan köp sanly turbageçiriji enjam öndürýär, netijeli önümçilik netijeliligini we önümiň ajaýyp hilini saklamak üçin.Her dürli gyssagly sargytlary üstünlikli ýerine ýetirip, HL üçin gowy abraý gazandy.
Ady Zhejun
Familiýa LIU
Uçurym Demirgazyk-gündogar uniwersiteti
Bölüm Tehnologiýa bölüminiň müdiri
Gysgaça giriş Demirgazyk-gündogar uniwersitetini mehaniki in Engineeringenerçilik hünäri boýunça tamamlap, 2004-nji ýylda HL-e goşuldy. Takmynan 20 ýyl üznüksiz ýygnamak, tehniki hünärmen boluň.Köp sanly in engineeringenerçilik dizaýnyny üstünlikli tamamlady, "müşderiniň meselelerini ýüze çykarmak", "müşderi meselelerini çözmek" we "müşderi ulgamlaryny gowulandyrmak" ukyby bilen köp sanly müşderiniň öwgüsini aldy.
Ady Danlin
Familiýa LI
Uçurym Ylym we tehnologiýa üçin Şanhaý uniwersiteti
Bölüm Bazar we satuw bölüminiň müdiri
Gysgaça giriş 1987-nji ýylda sowadyjy we kriogen tehnologiýasy hünäri boýunça gutardy. 28 ýyl tehniki dolandyryş we satuw işlerine ünsi jemledi. Messerde 15 ýyl işledi.

Bazar we satuw bölüminiň müdiri we jenap Tanyň synpdaşy hökmünde kriogen pudagyna we okuwda we işde ulanylyşyna çuňňur düşünýär.Hünär we kriogen senagaty barada çuňňur bilim almak, şeýle hem bazara içgin düşünmek bilen HL üçin köp sanly bazary we müşderini ösdürdi we müşderiler bilen dostlaşyp, uzak wagtlap, hatda ömürboýy hyzmat edip bilýär .