Wakuum izolirlenen faza bölüji seriýasy

Gysga düşündiriş:

Wakuum izolýasiýa fazasy bölüji, ýagny bug bugy, esasan, suwuk üpjünçiligiň mukdaryny we tizligini, terminal enjamlarynyň gelýän temperaturasyny we basyşy sazlamagy we durnuklylygy üpjün edip bilýän gazy kriogen suwuklygyndan aýyrmakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly

Örän berk tehniki bejergilerden geçen HL kriogen enjamlary kompaniýasyndaky Faza bölüji, vakuum turbasy, vakuum şlangy we vakuum klapan önümleriniň seriýasy suwuk kislorody, suwuk azody, suwuk argony, suwuk wodorody, suwuklygy geçirmek üçin ulanylýar. geliý, LEG we LNG we bu önümler howany bölmek, gazlar, awiasiýa, elektronika, super geçiriji, çipler, dermanhana, biobank, azyk we içgiler ýaly kriogen enjamlara (meselem, kriogen saklaýyş tanky, dewar we sowuk guty we ş.m.) hyzmat edilýär. awtomatlaşdyryş gurnama, himiýa in engineeringenerçiligi, demir we polat, rezin, täze material öndürmek we ylmy gözlegler we ş.m.

Wakuum izolýasiýa fazasy bölüji

HL kriogen enjamlary kompaniýasynyň dört görnüşli vakuum izolýasiýa fazasy bölüjisi bar, olaryň ady,

 • VI Faza bölüji - (HLSR1000 seriýasy)
 • VI dereje - (HLSP1000 seriýasy)
 • VI awtomatiki gaz kärhanasy - (HLSV1000 seriýasy)
 • MBE ulgamy üçin VI faza bölüji - (HLSC1000 seriýasy)

 

Wakuum izolýasiýa fazasynyň bölüjisiniň haýsy görnüşine garamazdan, Wakuum izolýasiýa edilen kriogen turba ulgamynyň iň köp ýaýran enjamlaryndan biridir.Faza bölüji, esasan, gazy üpjün edip biljek suwuk azotdan bölmekdir,

1. Suwuk üpjünçiligiň göwrümi we tizligi: Gaz päsgelçiligi sebäpli dörän suwuk akymy we tizligi ýok ediň.

2. Terminal enjamlarynyň gelýän temperaturasy: terminaly enjamlaryň önümçilik şertlerine sebäp bolýan gaza şlak goşulmagy sebäpli kriogen suwuklygynyň temperatura durnuksyzlygyny ýok ediň.

3. Basyşy sazlamak (azaltmak) we durnuklylyk: gazyň üznüksiz emele gelmegi sebäpli ýüze çykýan basyş üýtgemesini ýok etmek.

Bir söz bilen aýdylanda, VI Fazany bölüji funksiýa, terminaly enjamlaryň suwuk azot, şol sanda akym tizligi, basyş we temperatura we ş.m. talaplaryny kanagatlandyrmakdyr.

 

Faza bölüji, pnewmatik we elektrik çeşmesini talap etmeýän mehaniki gurluş we ulgamdyr.Adatça 304 poslamaýan polat önümçiligini saýlaň, talaplara laýyklykda beýleki 300 seriýaly poslamaýan polatdan hem saýlap bilersiňiz.Faza bölüji, esasan, suwuk azot hyzmaty üçin ulanylýar we iň ýokary täsirini üpjün etmek üçin turba ulgamynyň iň ýokary nokadyna goýulmagy maslahat berilýär, sebäbi gazyň suwuklykdan has pes agyrlyk güýji bar.

 

Faza bölüji / bug kärhanasy barada has şahsylaşdyrylan we jikme-jik soraglar barada, HL Cryogenic Equipment bilen göni habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, size tüýs ýürekden hyzmat ederis!

Parametr maglumatlary

微 信 图片 _20210909153229

Ady Degasser
Model HLSP1000
Basyş düzgüni No
Güýç çeşmesi No
Elektrik gözegçiligi No
Awtomatiki işlemek Hawa
Dizaýn basyşy ≤25bar (2.5MPa)
Dizaýn temperaturasy -196 ℃ ~ 90 ℃
Izolýasiýa görnüşi Wakuum izolýasiýasy
Netijeli göwrüm 8 ~ 40L
Material 300 seriýaly poslamaýan polat
Orta Suwuk azot
LN doldurylanda ýylylyk ýitgisi2 265 W / sag (40L bolanda)
Haçan durnukly bolsa ýylylyk ýitgisi 20 W / sag (40L bolanda)
Kurtkaly palatanyň vakuumy ≤2 × 10-2Pa (-196 ℃)
Wakuumyň syzyş derejesi ≤1 × 10-10Pa.m3/s
Düşündiriş
 1. VI Degasser VI Piping-iň iň ýokary nokadynda gurulmalydyr.Onda 1 giriş turbasy (suwuk), 1 çykyş turbasy (suwuk) we 1 went turbasy (gaz) bar.Güýç prinsipi boýunça işleýär, şonuň üçin hiç hili güýç gerek däl, şeýle hem basyşy we akymy kadalaşdyrmak wezipesi ýok.
 2. Uly kuwwatyna eýe we bufer tanky hökmünde hereket edip biler we derrew köp mukdarda suwuklyga mätäç enjamlar üçin has gowy duşuşar.
 3. Ownuk göwrüm bilen deňeşdirilende, HL-iň faza bölüjisi has gowy izolýasiýa effekti we has çalt we ýeterlik egzoz effekti bar.
 4. Elektrik üpjünçiligi ýok, el bilen dolandyryş ýok.
 5. Ulanyjylaryň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

 

 

微 信 图片 _20210909153807

Ady Faza bölüji
Model HLSR1000
Basyş düzgüni Hawa
Güýç çeşmesi Hawa
Elektrik gözegçiligi Hawa
Awtomatiki işlemek Hawa
Dizaýn basyşy ≤25bar (2.5MPa)
Dizaýn temperaturasy -196 ℃ ~ 90 ℃
Izolýasiýa görnüşi Wakuum izolýasiýasy
Netijeli göwrüm 8L ~ 40L
Material 300 seriýaly poslamaýan polat
Orta Suwuk azot
LN doldurylanda ýylylyk ýitgisi2 265 W / sag (40L bolanda)
Haçan durnukly bolsa ýylylyk ýitgisi 20 W / sag (40L bolanda)
Kurtkaly palatanyň vakuumy ≤2 × 10-2Pa (-196 ℃)
Wakuumyň syzyş derejesi ≤1 × 10-10Pa.m3/s
Düşündiriş
 1. VI Faza bölüji, basyşy kadalaşdyrmak we akym tizligini dolandyrmak funksiýasy bilen bölüji.Terminal enjamlarynda basyş, temperatura we ş.m. ýaly VI turba arkaly suwuk azot üçin has ýokary talaplar bar bolsa, göz öňünde tutulmalydyr.
 2. Fazany bölüji, şaha çyzyklaryndan has gowy işleýiş kuwwatyna eýe bolan VJ turba ulgamynyň esasy setirine ýerleşdirilmegi maslahat berilýär.
 3. Uly kuwwatyna eýe we bufer tanky hökmünde hereket edip biler we derrew köp mukdarda suwuklyga mätäç enjamlar üçin has gowy duşuşar.
 4. Ownuk göwrüm bilen deňeşdirilende, HL-iň faza bölüjisi has gowy izolýasiýa effekti we has çalt we ýeterlik egzoz effekti bar.
 5. Elektrik üpjünçiligi we el bilen gözegçilik etmezden awtomatiki.
 6. Ulanyjylaryň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

 

 

 微 信 图片 _20210909161031

Ady Awtomatiki gaz merkezi
Model HLSV1000
Basyş düzgüni No
Güýç çeşmesi No
Elektrik gözegçiligi No
Awtomatiki işlemek Hawa
Dizaýn basyşy ≤25bar (2.5MPa)
Dizaýn temperaturasy -196 ℃ ~ 90 ℃
Izolýasiýa görnüşi Wakuum izolýasiýasy
Netijeli göwrüm 4 ~ 20L
Material 300 seriýaly poslamaýan polat
Orta Suwuk azot
LN doldurylanda ýylylyk ýitgisi2 190W / sag 20 20L (bolanda
Haçan durnukly bolsa ýylylyk ýitgisi 14 W / h 20 20L (bolanda
Kurtkaly palatanyň vakuumy ≤2 × 10-2Pa (-196 ℃)
Wakuumyň syzyş derejesi ≤1 × 10-10Pa.m3/s
Düşündiriş
 1. VI Awtomatiki gaz desgasy VI turba liniýasynyň ahyrynda ýerleşdirildi.Şonuň üçin diňe 1 giriş turbasy (suwuk) we 1 went turbasy (gaz) bar.Degasser ýaly, buýruk prinsipinde işleýär, şonuň üçin hiç hili güýç gerek däl, şeýle hem basyşy we akymy kadalaşdyrmak wezipesi ýok.
 2. Uly kuwwatyna eýe we bufer tanky hökmünde hereket edip biler we derrew köp mukdarda suwuklyga mätäç enjamlar üçin has gowy duşuşar.
 3. Ownuk göwrüm bilen deňeşdirilende, HL-iň Awtomatiki gaz kärhanasy has gowy izolýasiýa effekti we has çalt we ýeterlik gaz çykaryjy effekti bar.
 4. Elektrik üpjünçiligi we el bilen gözegçilik etmezden awtomatiki.
 5. Ulanyjylaryň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

 

 

 habarlar bg (1)

Ady MBE enjamlary üçin ýörite faza bölüji
Model HLSC1000
Basyş düzgüni Hawa
Güýç çeşmesi Hawa
Elektrik gözegçiligi Hawa
Awtomatiki işlemek Hawa
Dizaýn basyşy MBE enjamlaryna görä kesgitläň
Dizaýn temperaturasy -196 ℃ ~ 90 ℃
Izolýasiýa görnüşi Wakuum izolýasiýasy
Netijeli göwrüm ≤50L
Material 300 seriýaly poslamaýan polat
Orta Suwuk azot
LN doldurylanda ýylylyk ýitgisi2 300 W / sag 50 50L (bolanda
Haçan durnukly bolsa ýylylyk ýitgisi 22 W / sag 50 50L (bolanda
Kurtkaly palatanyň vakuumy ≤2 × 10-2Pa (-196 ℃)
Wakuumyň syzyş derejesi ≤1 × 10-10Pa.m3/s
Düşündiriş Birnäçe kriogen suwuk giriş we awtomatiki dolandyryş funksiýasy bolan MBE enjamlary üçin ýörite faza bölüji, gaz çykarylyşynyň, gaýtadan işlenen suwuk azotyň we suwuk azotyň temperaturasynyň talaplaryna laýyk gelýär.

 • Öňki:
 • Indiki: